Τεχνική Υπηρεσία

Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού έχει έδρα στο ισόγειο του Δημαρχείου. Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ο κ. Ζώης Καρίνος.

Δικαιολογητικά

Ηλεκτροδότηση Ακινήτου

Για Εργοταξιακή Παροχή (20 τ.μ.) απαιτούνται:

 1. Άδεια.
 2. Συμβόλαιο.
 3. ΤΑΠ έτους.
 4. Ταυτότητα.

Για Κανονική Σύνδεση απαιτούνται όλα τα προηγούμενα και επιπλέον αυτοψία κατόπιν ραντεβού.

Βεβαίωση Υψομέτρου
 1. Αίτηση
 2. Διάγραμμα κάλυψης με σχηματική τομή
 3. Τοπογραφικό
 4. Αντίγραφο συμβολαίου
Βεβαίωση Μη Οφειλής ΤΑΠ

Για οικόπεδο

 1. Αίτηση.
 2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
 3. Τοπογραφικό (εάν υπάρχει).

Για οικία

 1. Αίτηση.
 2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
 3. Τελευταίος λογ/σμός ΔΕΗ για να γίνει έλεγχος εάν πληρώνεται το ΤΑΠ.
Ίδρυση & Λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 3. Πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου (2).
 4. Το προβλεπόμενο από το Νόμο οίκοθεν 150 ευρώ από το Ταμείο του Δήμου
 5. Σχεδιαγράμματα κατόψεως (όταν απαιτείται και καθέτου τομής) του καταστήματος, κατάλληλα χαρτοσημασμένα, υπογεγραμμένα, σχεδιασμένα από διπλωματούχο μηχανικό.
 6. Στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου (οικοδομική άδεια ή άλλο στοιχείο σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία)
 7. Έγγραφο του Δήμου μας από το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος όπου πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το κατάστημα ή η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα.
 8. Βεβαίωση Υπηρεσίας Πολεοδομίας για μονιμότητα προκατασκευασμένου κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 9. Βεβαίωση Υπηρεσίας Πολεοδομίας για χαρακτηρισμό υπόγειου χώρου ως χώρου κύριας χρήσεως προοριζόμενου για κατάστημα, προκειμένου να εγκατασταθεί σε υπόγειο χώρο κατάστημα ή τμήμα αυτού.
 10. Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του χώρου, ότι από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και εν ελλείψει από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών κλπ επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.
 11. Προκειμένου περί υπαιθρίων Κέντρων Διασκεδάσεως, βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας σύμφωνα με το άρθρο 6 εδ. Α της Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης.
 12. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειραιώς 31 τηλ. 5287457).
 13. Βιβλιάριο Υγείας θεωρημένο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού.
 14. Φωτοτυπία άδειας παραμονής και άδειας ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν ο αιτών είναι αλλοδαπός, εκτός των χωρών της ΕΟΚ.
 15. Αντίγραφο καταστατικού εταιρίας, αν πρόκειται για εταιρία.
 16. Μισθωτήριο Συμβόλαιο, όταν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
 17. Προκειμένου για Κουρεία - Κομμωτήρια αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με το Π.Δ.148/94.
 18. Προκειμένου για Κρεοπωλεία δίπλωμα Κρεοπώλη ή βεβαίωση παραδοσιακού Κρεοπώλη.
 19. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 20. Εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Ελ. Βενιζέλου & Χαρ. Τρικούπη 2ος όροφος τηλ.3601651-2-3).
 21. Βεβαίωση της Πολεοδομίας για το αν είναι επιτρεπτή η λειτουργία τέτοιου κατ/τος στην περιοχή , ή έχουν επιβληθεί κανονιστικοί περιορισμοί ως προς την χρήση της οικοδομής.
 22. Βεβαίωση Εφορίας για έναρξη δραστηριότητας.
Ταπητοκαθαριστήρια

Χρειάζεται εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής σύμφωνα με το ΒΔ/277/63 περί ατμολεβήτων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών.

Κέντρα διασκέδασης

Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει:

 1. Φύλλο ελέγχου θορύβου.
 2. Δήλωση του Ν. 1599/86 του εγκαταστάτη τεχνικού στην οποία δηλώνεται ότι η γενόμενη εγκατάσταση χειρισμού ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τεχνικής για τον πλήρη αερισμό των χώρων και κυρίως της αίθουσας πελατών.
 3. Βεβαίωση από την Τεχνική & Μηχανολογική Υπηρεσία.