Αντιδήμαρχοι

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 05/01/2024

ΑΔΑ: Ρ9Ζ0Ω0Π-ΠΛΞ - Ορισμός Αντιδημάρχων, Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων & Εξουσιοδότηση υπογραφών

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 25/07/2022

ΑΔΑ: ΩΔΖ9Ω0Π-0ΓΨ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 394/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/11/2021

ΑΔΑ: ΡΩ3ΗΩ0Π-ΘΡ6 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΔΑ: Ρ7ΛΡΩ0Π-ΡΨΗ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΔΑ: ΩΖΦ0Ω0Π-4ΨΡ - "Ορισμός Αντιδημάρχου ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωρωπού"

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 06/11/2020 - ΑΔΑ: 9Α8ΛΩ0Π-358 - Τροποποίηση της αριθ.293.2020 απόφασης δημάρχου ως προς τον ορισμό Αντιδημάρχου Κοινότητας Καπανδριτίου.

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/09/2020 - ΑΔΑ: 6ΗΙΠΩ0Π-0ΥΠ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 21/10/2020 - ΑΔΑ: 6ΥΙΡΩ0Π-ΕΜΤ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΗΔΗ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 11/11/2019 - ΑΔΑ: 6ΤΜΑΩ0Π-Α7Γ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 06/11/2019 - ΑΔΑ: ΡΒΓΦΩ0Π-Υ2Ψ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΣ ΔΙΑΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 08/10/2019 -ΑΔΑ: ΩΡΗΛΩ0Π-ΜΞΞ - Τροποποίηση της αριθ. 308/2019 απόφασης δημάρχου

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/09/2019 - ΑΔΑ: Ψ5ΚΚΩ0Π-ΛΑΩ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ