Ευπαθείς Ομάδες

Πολιτική τελών για τις ευπαθείς ομάδες

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 5/2012 εγκρίνει τη μείωση και απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη "Ύδρευσης – Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού" των ευπαθών ομάδων που είναι Δημότες του Δήμου Ωρωπού, ως εξής:

1. Την μείωση κατά 50% των δημοτικών Τελών ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 12.000€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Την πλήρη απαλλαγή των δημοτικών Τελών ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 7.000,00€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος. Ειδικά  για τα τέλη ύδρευσης η πλήρης απαλλαγή θα είναι μέχρι την κατανάλωση 150 κυβικών μέτρων ετησίως. 

2. Την μείωση κατά 30% των δημοτικών Τελών ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των τρίτεκνων οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 12.000,00€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

Την μείωση κατά 50% δημοτικών Τελών ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των τρίτεκνων οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 7.000,00€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

3. Την μείωση κατά 50% των δημοτικών Τελών ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 15.000,00€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

4. Την πλήρη απαλλαγή των δημοτικών Τελών ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 7.000,00€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

5. Οι άπορες οικογένειες, όπως προσδιορίζονται από τον νόμο και την έρευνα της κοινωνικής υπηρεσίας απαλλάσσονται από τα δημοτικά Τέλη ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία.

6. Την πλήρη απαλλαγή των δημοτικών Τελών ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την πρώτη και κύρια κατοικία των οικογενειών με ΑΜΕΑ σε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά τον προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 12.000,00€ χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος.

7. Την μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών ύδρευσης - καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στους Δημότες, που αποδεδειγμένα έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Οι προαναφερόμενες απαλλαγές-μειώσεις θα ισχύσουν από τη λήψη της παρούσης μέχρι ανακλήσεώς της και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες μέσω της ΔΕΗ.

Το συνολικό κόστος από την μείωση των εσόδων, θα καλυφθεί από πόρους που θα προκύψουν από την μικρή αύξηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από την ορθολογική καταμέτρηση σε εξαμηνιαία βάση των τελών ύδρευσης και από την είσπραξη των οφειλών Π.Ο.Ε. Ανάλογα με το ποσό της μείωσης των εσόδων θα γίνει επανεξέταση του θέματος, εάν χρειαστεί, έχοντας πλέον συγκεκριμένα στοιχεία.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις τα οποία θα συλλέγει η Υπηρεσία Οικονομικών του Δήμου σε συνεννόηση με το τμήμα προσόδων.

Αναλυτικά είναι τα εξής, όλα πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους:

1. Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.

2. Έγγραφο – δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την υπαγωγή του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του στην ωφελούμενη ομάδα (τρίτεκνοι - μονογονεϊκές οικογένειες - δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ).

3. Έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι  Δημότης του Δήμου Ωρωπού.

4. Εάν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη του αιτούντος, έγγραφο – βεβαίωση ή Φορολογική δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά.

5.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

6. Πρόσφατη απόδειξη της ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του. Εάν αυτή δεν υπάρχει είναι απαραίτητο να γίνει μεταβολή στη ΔΕΗ.

7. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους). Τέλος αν αυτή είναι μισθωμένη, θεωρημένο(και σε ισχύ) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβόλαιο στο όνομα αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του.

8. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι ο δικαιούχος- ωφελούμενος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στη Δ.Ε.Η. με «πλασματικά» τετραγωνικά, προς όφελος του δικαιούχου μισθωτή ή του παραχωρησιούχου χρήσης του ακινήτου του. Επίσης θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισμό των σωστών τ.μ. στο δήμο μας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου χρήσης, αλλιώς ο δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

9. Στοιχεία (συμβόλαιο ή σχέδιο μηχανικού) για τα πραγματικά τ.μ. της κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί πλέον δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας μας.

10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

11. Η απαλλαγή θα συσχετισθεί με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς του. Θα προσκομίζεται εκκαθαριστικό εφορίας καθώς και το Ε9. Εάν δε γίνεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ.

12. Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο ταυτότητας, για καταγραφή των στοιχείων των δικαιούχων, ώστε να μπορούν να γίνονται επαληθεύσεις δεδομένων, κλπ στοιχείων των δικαιούχων- ωφελουμένων, αλλά και χρέωσή τους σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών τους ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας.

13. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εφ’ όσον ο δικαιούχος της μείωσης συνεχίζει να έχει αυτό το δικαίωμα πέραν της πενταετίας, θα επανυποβάλλονται στις υπηρεσίες του δήμου κάθε πενταετία με αρχή αυτής το έτος της αρχικής υποβολής των δικαιολογητικών. δηλαδή εάν η αρχική υποβολή γίνει το 2012 η επανυποβολή θα γίνει με τη λήξη του 2017.

Η περίοδος επανυποβολής των δικαιολογητικών θα γίνεται το τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου- Νοεμβρίου κάθε έτους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις υπηρεσίες μας για αλλαγή των μέτρων στη ΔΕΗ πριν την αλλαγή του έτους.

Κάθε έτος όμως θα κατατίθεται από τους δικαιούχους των μειώσεων στις υπηρεσίες του δήμου μας, στο ίδιο διάστημα, απλή υπεύθυνη δήλωση περί μη αλλαγής των όσων έχουν δηλωθεί αρχικά, καθώς και το δικαιολογητικό εκείνο που έχει συγκεκριμένη διάρκεια, που θα βεβαιώνει τη συνέχιση της ιδιότητας του δικαιούχου της μείωσης.

Μερικά από τα παραπάνω δικαιολογητικά, σε τυχόν ανήμπορους δικαιούχους, μπορούν να συγκεντρωθούν από τις υπηρεσίες του δήμου μας (Τμήμα Εσόδων, Δημοτική Αστυνομία, κλπ.)

Για την καλύτερη διασφάλιση των εσόδων του δήμου θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα Προσόδων να τηρεί ειδικό αρχείο των ομάδων αυτών με συνεχή ενημέρωσή του (εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές).

Η κατάργηση-μείωση των τελών θα ισχύει όπως προαναφέρθηκε από τη λήψη της παρούσης και μέχρι ανακλήσεως της και ύστερα από προσκόμιση και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και αφού βέβαια πραγματοποιηθεί η πρώτη μεταβολή των στοιχείων του ακινήτου στη ΔΕΗ.

Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την αλλαγή των τ.μ. στη ΔΕΗ θα μεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ».