Δημοτολόγιο

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Κήπων 1, πλατεία Μαλακάσης, Τ.Κ. 19011 Μαλακάσα
1ος όροφος κοινοτικού καταστήματος Δ.Ε. Μαλακάσης
Τηλ. 2295098296, ΦΑΞ 2295098596,
email : dimotologio@oropos.gov.gr

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ :

Α) ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ Ή ΣΥΦΜΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ :

Οι γάμοι ή τα σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών.

Σε περίπτωση που δημότης τέλεσε γάμο ή σύναψε σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο δηλώθηκε σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος ή με αίτημά του μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

 

ΛΟΓΩ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ Ή ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Τα διαζύγια ή οι λύσεις συμφώνων συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών.

Σε περίπτωση που δημότης δήλωσε διαζύγιο ή λύση συμφώνου συμβίωσης σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος ή με αίτηση του μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα από τον οποίο ασκείται η επιμέλεια. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η κατάθεση δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) με το οποίο οι γονείς ρυθμίζουν την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, ή δικαστική απόφαση ρύθμισης επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία μαζί με το πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου που θα αναφέρει ότι για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.

Σε περιπτώσεις που γάμοι λύνονται με συμβολαιογραφική πράξη όπως και τα σύμφωνα συμβίωσης, η ρύθμιση της επιμέλειας δεν έχει αναγνωριστική ισχύ στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006, που δεν τροποποιήθηκαν.

 

ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΙΕΣ (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία κ.λ.π.)

Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτολογίου.

 

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ:

ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Για να μεταδημοτεύσει πολίτης στον Δήμο Ωρωπού μπορεί να προσέλθει και να εξυπηρετηθεί στο Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, που εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Μαλακάσης επί της οδού Κήπων 1, 1ος όροφος, τηλ.22950 98296 & ΦΑΞ 22950 98596, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, τα κατωτέρω:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στον Δήμο Ωρωπού και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται από τους αιτούντες τη μεταδημότευσή τους και αποδεικνύουν τη διετή συνεχή μόνιμη κατοικία στον Δήμο Ωρωπού, είναι :

α) Τις δύο τελευταίες φορολογικές δηλώσεις (Ε1) ή  ηλεκτρονικά  μισθωτήρια εφορίας των δύο τελευταίων ετών, μέσω των οποίων προκύπτει η  διεύθυνση της κύριας κατοικίας του – όχι της επαγγελματικής δραστηριότητας – εντός του Δήμου Ωρωπού.

β) Ο τελευταίος λογαριασμός (έκδοση τελευταίου διμήνου) εταιρειών ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ,) από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού.

Σημείωση: Για τους αιτούντες τη μεταδημότευση στον Δήμο Ωρωπού άγαμους πολίτες που διαμένουν μόνιμα την τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων τους  και  δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά στο όνομά τους, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και τις δύο τελευταίες φορολογικές δηλώσεις (Ε1) των γονέων τους, απ΄ όπου προκύπτει αν είναι προστατευόμενα ή φιλοξενούμενα μέλη.

ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση του ενήλικα πολίτη αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, καθώς και σε οποιοδήποτε ΚΕΠ με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενός εκ των συζύγων, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.

ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ :

Αίτηση του ενήλικα πολίτη αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, καθώς και σε οποιοδήποτε ΚΕΠ με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενήλικα, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις,

μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, βάσει των διατάξεων

των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα

γεγονότα (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ:

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από το Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, που εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Μαλακάσης επί της οδού Κήπων 1, 1ος όροφος, τηλ.22950 98296 & ΦΑΞ 22950 98596.

Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

[Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να έχει μαζί του είτε εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή είτε Εισαγγελική παραγγελία, όταν δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/99 Άρθρο 5 §3].

– Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.

Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ζητούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας τα εν λόγω πιστοποιητικά, τα οποία τους αποστέλλονται χωρίς την παρέμβαση τρίτων.

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους εξής λόγους:

α. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων,

β. το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί φωτοτυπία και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του.

 

ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :

Για πιστοποιητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί από το Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, που εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Μαλακάσης επί της οδού Κήπων 1, 1ος όροφος, τηλ.22950 98296 & ΦΑΞ 22950 98596 καθώς επίσης και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για κάθε νόμιμη χρήση.

Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα παντρεμένα παιδιά τους).

Για πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων δικαίωμα παραλαβής του πιστοποιητικού έχουν οι γονείς και οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.

Πιστοποιητικά γέννησης μπορεί να ζητηθούν μέσω τη τηλεφωνικής αιτήσεώς του ενδιαφερομένου στο 1502 του Ο.Τ.Ε  και μόνον σε αυτή την περίπτωση αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Διεύθυνση του ενδιαφερομένου (χρόνος αποστολής περίπου μία εβδομάδα).

 

Σημείωση: Μετά την γέννηση ή την βάπτιση κάποιου παιδιού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία πρώτα στο Ληξιαρχείο.

 

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ:

Τα πιστοποιητικά πλησιέστερων ή εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται από Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, που εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Μαλακάσης επί της οδού Κήπων 1, 1ος όροφος, τηλ.22950 98296 & ΦΑΞ 22950 98596.

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, είναι απαραίτητη μετά από το θάνατο κάποιου, για διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για την εφορία και τις τράπεζες.

Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

– Έντυπη αίτηση. Χορηγείται από την υπηρεσία μας. Για την συμπλήρωσή της είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης του ενδιαφερομένου.

– Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Ζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δηλωθεί η ακριβής ημερομηνία θανάτου και το Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο θάνατος.

– Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 από μάρτυρες που είναι γνώστες της οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  α) που άνδρας αποβιώσας, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, αλλά είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και β) που δεν υπάρχουν επαρκεί στοιχεία για την έρευνα των κληρονόμων.

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ:

Εκτός των πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος που αναφέρονται στο πιστοποιητικό, δικαίωμα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

– Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής. Στη περίπτωση αυτή η διαθήκη θα πρέπει να είναι δημοσιευμένη από οποιοδήποτε πρωτοδικείο της ελληνικής επικράτειας και ΟΧΙ απλό χειρόγραφο έντυπο.

– Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση των πελατών τους.

– Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια δημοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).

Για τη σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης (αν χρειαστεί) από άλλο πρόσωπο απαιτείται ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση.

 

 

 • ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ :

 

Για αλλαγές, διορθώσεις ή μεταβολές στους  εκλογικούς  καταλόγους ο ενδιαφερόμενος πρέπει να  απευθυνθεί στο Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, που εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Μαλακάσης επί της οδού Κήπων 1, 1ος όροφος, τηλ.22950 98296 & ΦΑΞ 22950 98596.

 

Αλλαγή διεύθυνσης δημοτών μας :

Οι αλλαγές Διευθύνσεων Δημοτών μας γίνονται:

 1. από το Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Ωρωπού,
 2. από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό Εφορίας ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ)

 

Αλλαγή εκλογικών διαμερισμάτων δημοτών μας :

Οι αλλαγές Διευθύνσεων Δημοτών μας γίνονται:

 1. από το Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Ωρωπού,
 2. από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Ο πολίτης προσκομίζει μόνο την ταυτότητα του και συμπληρώνει μία αίτηση και σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης και αποδεικτικό κατοικίας (Εκκαθαριστικό Εφορίας ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ).

 

Εγγραφές Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε

Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους:

Οι εγγραφές γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ισχύουν μόνο για τις Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Ωρωπού και να προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την εγγραφή τους στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους οι Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο του τόπου διαμονής τους προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

Εγγραφές στους ειδικούς καταλόγους Ετεροδημοτών:

Οι εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύουν μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και Ευρωεκλογές και γίνονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους:

 1. στο Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου του Δήμου Ωρωπού,
 2. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Όμως σε περίπτωση διενέργειας εκλογών παύουν να ισχύουν δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Ο πολίτης προσκομίζει την ταυτότητα του και υπογράφει την ανάλογη αίτηση.
Την αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλει και άλλο πρόσωπο προσκομίζοντας εξουσιοδότηση από τον ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατοικεί εντός των ορίων του Δήμου, στον οποίο θα υποβάλλει την αίτηση, δηλαδή, εγγραφές στους Ειδικούς Καταλόγους ετεροδημοτών Δήμου Ωρωπού μπορούν να κάνουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Ωρωπού.
Η εγγραφή στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύει επ’ αόριστον και παύει να ισχύει εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του.

 

ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.

Αρμόδιος Δήμος για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.

Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου

Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας:

Τα πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων εκδίδονται από το Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, που εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Μαλακάσης επί της οδού Κήπων 1, 1ος όροφος, τηλ.22950 98296 & ΦΑΞ 22950 98596.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ωρωπού.

Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

 1. Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
 2. Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
 3. Για Προξενικές Αρχές
 4. Για Ληξιαρχεία & Δήμους
 5. Για τη Στρατολογία\

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.

Διορθώσεις επωνύμου:

α) ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

β) ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

γ) ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 • Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
 • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Έκθεση επίδοσης

Διορθώσεις Πατρωνύμου - Μητρωνύμου:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων του πατέρα ή εγγραφής Δημοτολογίου της μητέρας αντίστοιχα (όταν είναι αλλοδαποί απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως από τη χώρα καταγωγής τους το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι επίσημα μεταφρασμένο).
 • Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που ο πατέρας ή η μητέρα είναι αλλοδαποί να εμφανίζονται σε ενδεικτική εγγραφή με το ορθό κύριο όνομα αντίστοιχα).

Διορθώσεις κυρίου ονόματος – ληξιαρχικών στοιχείων:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο για τους γεννηθέντες εντός Ελλάδος. Για τους γεννηθέντες εκτός Ελλάδος απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΟΝΟ από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με καταχωρημένη τη διόρθωση.

Αλλαγή κύριου ονόματος λόγω αλλαγής θρησκεύματος :

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
 • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Έκθεση επίδοσης

Αλλαγή κύριου ονόματος:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
 • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Έκθεση επίδοσης

Αλλαγή θρησκεύματος:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας :

 • Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
 • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, πιστοποιητικού Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης.
 • Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης (φωτοτυπία της σελίδας του ληξιαρχείου με καταχωρημένα τα νέα στοιχεία)
 • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης – βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.

Αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου :

 • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 • Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
 • Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων.
 • Σε περίπτωση γάμου των γονέων, ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας :

 • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας  ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
 • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο.

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ :

Για να αλλάξει το επώνυμό του ένας πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια ή στα  Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ωρωπού πρέπει να προσέλθει ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, στην οποία είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, που εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Μαλακάσης επί της οδού Κήπων 1, 1ος όροφος, τηλ.22950 98296 & ΦΑΞ 22950 98596.

Με την διαδικασία αυτοί οι Έλληνες πολίτες δύνανται:

 • Να αλλάξουν το Ελληνικό επώνυμό τους, (εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις οι οποίες είναι τα ψυχικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα: α) κακόηχα, β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά, δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα στις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.
 • Να αλλάξουν το ξενικό τους επώνυμο σε ελληνικό.
 • Να Εξελληνίσουν το επώνυμο ή το κύριο όνομά τους (αφορά μόνο τους ομογενείς).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ αρχήν είναι:

 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο Δημοσίου 15,00 ευρώ (από οποιαδήποτε Εφορία)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν ο πολίτης γεννήθηκε στο εξωτερικό)
 • Πιστοποιητικό περί εγγραφής του προσώπου που αφορά η αίτηση στο μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος, το έτος γέννησης και η οικογενειακή κατάσταση αυτού.
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου το οποίο βάση της αριθ. Οικ. 92605/20-9-2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, αναζητείτε αυτεπάγγελτα αντίγραφου από την υπηρεσία μας.
 • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αιτών/ούσα δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:

«Δεν έχει επέλθει άλλη αλλαγή  στα ονοματεπωνυμικά στοιχεία μου.

Σε βάρος μου δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ούτε έχω παραπεμφθεί σε δίκη.

Καταθέτω την παρούσα δήλωση για αλλαγή του επωνύμου μου από «» «» σε «»

 • Πιστοποιητικό, περί της στρατολογικής κατάστασης, προκειμένου για άνδρες.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

* Αν στην υπηρεσία προσέλθει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου το οποίο εκπροσωπεί.

 

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ :

Οι Βεβαιώσεις Πολιτογράφησης για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωρωπού εκδίδονται από το Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου, που εδρεύει στο κοινοτικό κατάστημα της Δ.Ε. Μαλακάσης επί της οδού Κήπων 1, 1ος όροφος, τηλ.22950 98296 & ΦΑΞ 22950 98596.

Δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης πολιτογράφησης :

 • Αίτηση – Χορηγείται από το Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου.
 • Φωτοτυπία ταυτοτήτων δύο (2) Ελλήνων μαρτύρων.
 • Πρωτότυπο Πιστοποιητικό γεννήσεως του αλλοδαπού με την επίσημη μετάφραση του.
 • Διαβατήριο σε ΙΣΧΥ.
 • Άδεια Νόμιμης Διαμονής σε ΙΣΧΥ. Βεβαιώσεις ανανέωσης της Άδειας Νόμιμης Διαμονής δεν γίνονται δεκτές.
 • Φορολογική Δήλωση (Ε1) για την εξακρίβωση της μόνιμης κατοικίας.