Ληξιαρχείο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Αυλώνα
Πλατεία Ζυγομαλά, 19011
Τ:22953-20116, 22953-20118
F:22950-41931

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών
25ης Μαρτίου 6, 19014
T:22950-22883, 22950-23827
F:22950-22227

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Καλάμου
Κωστή Βλάχου-Πλατεία Καλάμου, 19014
T:22953-20206, -201, -202
F:22950-29480

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Καπανδριτίου
Πλ. Καπανδριτίου, 19014
Τ:22950-52418, -438, -498
F:22950-54258

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Μαλακάσας
Κήπων 1, 19011
Τ:22950-98296, -29668
F:22950-98596

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Μαρκοπούλου
Μαρκόπουλο Ωρωπού, 19015
T:22953-20334
F:22953 20328

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Πολυδενδρίου
Ειρήνης, 19014
T:22950-52498
F:22950-531076

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Συκαμίνου
Μεγ.Αλεξάνδρου 164, 19015
T:22950-71792. -71119, -71892
F:22950-71754

Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σκάλας Ωρωπού
Λ.Χαλκουτσίου 50, 19015
Τ:22953-20371
Φ:22953-20384

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, πρέπει να αναφέρεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης

Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης

Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα δηλώνεται με την καταβολή προστίμου (χαρτόσημο 4,40€). Μετά την εκατοστή ημέρα δηλώνεται με καταβολή προστίμου 13,21€ χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης (επιπλέον 20% ΟΓΑ).

Υπόχρεοι για τη δήλωση

 • Ο πατέρας
 • Η μητέρα
 • Ο γιατρός
 • Η μαία
 • Κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως

 1. Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό.
 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων.
 3. Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 4. Ληξιαρχική καρτέλα ή οικογενειακό βιβλιάριο.
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ληξιαρχική Πράξη Βαπτίσεως

Η βάπτιση δηλώνεται στο ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί η γέννηση.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης

Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από τη διενέργειά της.

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης

Από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με χαρτόσημο 4,40€. Μετά την 180η ημέρα, με καταβολή προστίμου (Χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου) 13,21€.

Υπόχρεοι για τη δήλωση

 • Οι γονείς του παιδιού
 • Ο ανάδοχος
 • Ο ίδιος ο βαπτισθείς
 • Εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως

 1. Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
 2. Ταυτότητα του δηλούντα.
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει ν αναφέρεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης

Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης

Από την 40η ημέρα, μέχρι και την 130η με χαρτόσημο 4,40€. Μετά την 130η ημέρα, με καταβολή προστίμου (Χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης δημοσίου ταμείου) 13,21€.

Υπόχρεοι για τη δήλωση

Οι σύζυγοι (αμφότεροι)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

 1. Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
 2. Ταυτότητες των συζύγων.
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης

Εντός 24 ωρών από το γεγονός.

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης

Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται κανονικά, ανεξάρτητα αν πέρασαν οι 24 ώρες από τον θάνατο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση

Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παρευρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Άδεια Ταφής

Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου χορηγεί βεβαίωση ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, για την έκδοση της αδείας ταφής από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή της Κοινότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ως άνω υπόχρεοι είναι δυνατό να εκδώσουν άδεια για ενταφιασμό πριν από την σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, οφείλουν όμως μέσα σε δύο μέρες να στείλουν έγγραφη δήλωση μαζί με το πιστοποιητικό θανάτου στο Ληξιαρχείο για την καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

 1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
 2. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 3. Η Αστυνομική ταυτότητα, καθώς και το εκλογικό βιβλιάριο του θανόντος ή της θανούσης.
Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.

Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι

 1. Διαζύγιο
 2. Ακύρωση γάμου
 3. Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
 4. Υιοθεσία
 5. Λύση υιοθεσίας
 6. Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
 7. Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 8. Αλλαγή επωνύμου
 9. Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 10. Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου

Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών. Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.

Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αντίγραφα-Αποσπάσματα

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν

Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως
 • Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως
 • Οι γονείς του
 • Συγγενείς Α' βαθμού.
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου
 • Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Οι συγγενείς Α' βαθμού
 • Ο/Η σύζυγος.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 1. Έχει έννομο συμφέρον
 2. Ενεργεί κατ' εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι:

 1. Αίτηση
 2. Ταυτότητα του αιτούντος ή επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητάς του
 3. Ληξιαρχική καρτέλα ή Ληξιαρχικό οικογενειακό βιβλιάριο, τα οποία έχουν χορηγηθεί από την Υπηρεσία
 4. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου
Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις

Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
 3. Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν, λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, όπως Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων, Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π. Για κάθε περίπτωση δίδονται οδηγίες από το αρμόδιο τμήμα.

Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.