Υπηρεσία Δόμησης - Πολεοδομία

Υπηρεσία Δόμησης-Πολεοδομία Δήμου Ωρωπού: Καπανδρίτι
22950 52295

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Καπανδριτίου, κατανέμονται μεταξύ των Γραφείων, ως εξής:

α) Γραφείο Τοπογραφικών Σχεδίων & Εφαρμογών:

 1. Η τήρηση αρχείου χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, διαταγμάτων, πινακίδων εφαρμογής εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης, εκθέσεων και διαγραμμάτων εφαρμογής, παροχής πληροφοριών και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων.
 2. Ο έλεγχος εφαρμογής των ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, ο έλεγχος και η έγκριση των υψομετρικών διαγραμμάτων και η έκδοση βεβαιώσεων για την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων.
 3. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων τακτοποίησης και αναλογισμού και τοπογραφικών διαγραμμάτων για την έκδοση οικοδομικών σχεδίων.
 4. Οι πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.


β) Γραφείο Χορήγησης Αδειών:

 1. Η έκδοση οικοδομικών αδειών ανέγερσης κτηρίων, σε εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού.
 2. Η παροχή οδηγιών και ο έλεγχος εφαρμογής του ισχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού, στα πλαίσια των γεωλογικών χαρτογραφικών υπόβαθρων, εδαφοτεχνικών χαρτών και κανονισμών σεισμικής ή γεωλογικής επικινδυνότητας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα.
 3. Κάθε άλλο συναφές θέμα, σχετικό με την εφαρμογή της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, το οποίο δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο Τμήμα ή Διεύθυνση.


γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών:

 1. Έλεγχος και διαδικασία αυθαιρέτων κατασκευών.
 2. Διαδικασία επικίνδυνων κατασκευών.
 3. Ο έλεγχος εφαρμογής των προτύπων, προδιαγραφών και Κανονισμών ειδικών οικοδομικών εργασιών, όπως υγρομόνωση, θερμομόνωση, πυροπροστασία κ.α.
 4. Ο έλεγχος ειδικών εργασιών κατασκευής κτιριακών έργων.
 5. Η εφαρμογή προτύπων, προδιαγραφών και κανονισμών, που αφορούν στο Σχεδιασμό των κτηρίων σε σχέση με την λειτουργία τους και τις γενικές και ειδικές κατασκευές.
 6. Κάθε άλλο συναφές θέμα που δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο ή Υπηρεσία.

δ) Γραφείο Γραμματείας:

 1. Τα θέματα προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης που δεν ασκούνται από άλλη Υπηρεσία.
 2. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του Τμήματος και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

Πλατεία Δημαρχείου, Καπανδρίτι
τηλ. 22950 53005, 22950 52295