Πολιτικός Γάμος

Για τον Πολιτικό Γάμο απαιτείται καταρχάς η έκδοση της άδειας γάμου.

Η άδεια γάμου προηγείται της τέλεσης γάμου κι εκδίδεται από τον τόπο κατοικίας του κάθε μελλόνυμφου.

Ο καθένας ξεχωριστά απευθύνεται στο Δήμο που κατοικεί (όχι στο Δήμο που έχει τα Πολιτικά του δικαιώματά του, δηλαδή όχι εκεί που ψηφίζει - εξαιρούνται οι Έλληνες κάτοικοι του Εξωτερικού) και καταθέτει τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ για αυτόν.

Η κατοικία στο Δήμο, δεν αρκεί μόνο να δηλώνεται, αλλά είναι απαραίτητο και να αποδεικνύεται.

Στοιχεία που αποδεικνύουν την κατοικία διαζευκτικά είναι τα κάτωθι:

 • Κατατεθειμένη φορολογική δήλωση (Ε1) ή
 • Μισθωτήριο κατοικίας από την εφορία (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει μισθώσει κατοικία)

Από την ημέρα κατάθεσης των απαραίτητων, κατά περίπτωση*, δικαιολογητικών στο Δήμο, ο νόμος θέτει υποχρεωτικά, για την έκδοση της άδειας γάμου, προθεσμία οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών.

Η ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ εκδίδεται από το Δήμαρχο την 8η, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, ημέρα. Η ως άνω 8ήμερη προθεσμία είναι δεσμευτική και δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια κανενός η τήρηση ή μη τήρηση αυτής. Η ως άνω προθεσμία μόνο με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου μπορεί να παρακαμφθεί και εφ' όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, η διαπίστωση του οποίου ελέγχεται από αυτόν (τον Εισαγγελέα) κυριαρχικά, με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται.

Οι μελλόνυμφοι μπορούν να επιλέξουν το Δημαρχείο τέλεσης του Γάμου τους. Στη περίπτωση αυτή υποβάλλουν, στο Δημαρχείο της εκλογής τους από κοινού αίτηση συνοδευόμενη από τις άδειες γάμου που έχουν εκδοθεί από το Δήμο κατοικίας τους.

Διευκρινιστικά στοιχεία:

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της Αδείας Γάμου θα πρέπει να είναι παρών ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

Άδεια για Έλληνες

Δικαιολογητικά

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Ν. 1250/82:

 1. Αίτηση (Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται από τον Δήμο)
 2. Δήλωση του 1599/86 όπου βεβαιώνεται ότι: α) ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα γάμου από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350 -1351 -1352 – 1354 – 1356 – 1357 – 1360 του Αστικού Κ β) Είναι κάτοικος Ωρωπού και γ) αν τελεί σε πρώτο ή δεύτερο γάμο κ.τ.λ. (Επίσης χορηγείται από τον Δήμο)
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, από Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης και όχι πιστοποιητικό γέννησης.
 4. Αγγελία Γάμου, δημοσιευμένη σε μία (1) ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (ένα αντίτυπο της εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο).
 5. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (μισθωτήριο οικίας ή φορολογική δήλωση Ε1 )
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 7. Ενα ηλεκτρονικό παάβολο e-παραβολο 18,00 ευρώ(κωδικός τύπου 2386)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ

 • Για τους διαζευγμένους, Ληξιαρχική Πράξη του προηγούμενου γάμου στην οποίο να αναφέρεται η λύση του (από το Ληξιαρχείο).
 • Για τους χήρους, Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 • Για τους ανήλικους (κάτω των 18 ετών ) απαιτείται δικαστική απόφαση.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

Για τους Έλληνες του εξωτερικού ( Ν. 4483/2017 ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017)

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
 • Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Ένα ηλεκτρονικό e - παράβολο 18,00 ευρώ (Κωδικός Τύπου 2386). Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (απλή φωτοτυπία), εάν υπάρχουν διαθέσιμα.

 

Οι Αλλοδαποί

 1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 3. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
 4. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 7. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας.
 8. Ένα ηλεκτρονικό e - παράβολο 18,00 ευρώ (Κωδικός Τύπου 2386).
 9. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (μισθωτήριο οικίας ή φορολογική δήλωση Ε1).


ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται:

 1. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη
 2. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
 3. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου
 4. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, βίζα κλπ. σε απλή φωτοτυπία).

Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αίτηση, εφημερίδα.