ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ".

Α/Α Διαγωνιστικής Διαδικασίας: 211242

Κωδικός CPV: 37535200-9

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός παιδικής χαράς -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ., Δ/ΝΣΗ ΤΥ 

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τίτλος/Αντικείμενο: Προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ωρωπού

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 599.384,75

Ημ/νία Δημοσίευσης στο Portal: 2023-08-08

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολών : 2023-09-13

Για να δείτε τα λοιπά έγγραφα κάντε αναζήτηση εδώ με Α/Α 211242