ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Πολιτιστικό Κέντρο Καλάμου».

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΟΥ

ΑΑ Συστήματος: 200002

Κωδικός CPV: 45212300-9

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL305 - Ανατολική Αττική (Anatoliki Attiki)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΟΥ

Χρηματοδοτήσεις: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/ΟΠΣ 5149198 - ΚΑΕ 64.7311.0001

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 2.108.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24-05-2023 12:56:38

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-06-2023 16:00:00

Δείτε τα σχετικά έντυπα εδώ με αναζήτηση Α/Α 200002