ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-3η Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης περιοχών δημοτικών ενοτήτων: Αυλώνα, Καλάμου, Καπανδριτίου, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Σκάλας Ωρωπού, Σπάτων, Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Αν.Αττικής και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομομένου του.

Σας κοινοποιούμε την τροποποίηση της με αριθμ. 155976/06-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΜΟΟΡ1Κ-ΣΦ0) Απόφαση Δ/νσης Δασών Ανατ. Αττικής και ορίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων/πρόδηλων
σφαλμάτων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, είναι η 31/05/2022 ημέρα Τρίτη για τους κατοίκους της Ελλάδας και για τους μόνιμους κατοίκους ή διαμένοντες στο εξωτερικό.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 29801/12-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΜΟΟΡ1Κ-ΣΦ0) Απόφαση της Υπηρεσίας.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο link.