ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Ωρωπού".

Α/Α Διαγωνιστικής Διαδικασίας: 199226

Κωδικός CPV: 79415200-8

Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ., Δ/ΝΣΗ ΤΥ

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τίτλος/Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας ΣΑΠ) στον Δήμο Ωρωπού

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 40.000,00

Ημ/νία Δημοσίευσης στο Portal: 2023-07-21

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολών : 2023-08-07

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα κάντε κλικ εδώ με αναζήτηση Α/Α διαγωνισμού 199226