ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ».

Αριθμός  Α/Α Συστήματος: 193293

Κωδικός CPV: 15500000-3

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Γαλακτοκομικά προϊόντα

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ., ΤΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ KAI ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9158/11-05-2023)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 149.792,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2023-05-12

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2023-05-29

Για να δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού δείτε το link με αναζήτηση Α/Α διαγωνισμού: 193293