Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1432/Β΄/2023,

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι καθορίστηκαν με το ΦΕΚ 1432/Β΄/2023, οι όροι και οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Έως τις 30 Ιουνίου 2023, αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στο Δήμο Ωρωπού,
συνοδευόμενες από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (φωτοαντίγραφο).
2) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις
( Με τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ.).
3) Υπεύθυνη Δήλωση, που να δηλώνει ότι: στον προς παραχώρηση χώρο δεν έχουν εκτελεσθεί έργα
άνευ άδειας του Ν. 2971/2001 ή καθ΄ υπέρβαση αυτής και η μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου.
4) Αποτύπωση χώρου με επιμέλεια του αιτούντα σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του Ν.
4281/2014 ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή « ΟΡΕΝ » της ΕΚΧΑ Α.Ε, θεωρημένο
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
5) Τοπογραφικού διάγραμμα με συντεταγμένες, θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
6) Δημοτική ενημερότητα.
7) Φορολογική ενημερότητα τελευταίου 30ημέρου.
8) Φωτογραφίες του προς παραχώρηση χώρου ( με ημερομηνία).
9) Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Συμβόλαιο Αγοράς του καταστήματος όπου στεγάζεται η επιχείρηση .

Μετά την παραπάνω ημερομηνία, εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση
παραχώρησης θα αποσταλούν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία , προκειμένου να
προχωρήσουν στην σύναψη σύμβασης παραχώρησης.

Πληροφορίες : Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ωρωπού
Τηλέφωνα: 22950 32 376 – 22950 32 329

Σχετικά έγγραφα:

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση