ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ».

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 177036

Κωδικός CPV: 39298500-2

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 60.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2022-11-15

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2022-11-30

Για να δείτε τα σχετικά με το διαγωνισμού, αναζητήστε στο Link με α/α 177036