ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, Δημόσιου, Διεθνή Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 999,99 KWp στο Δήμο Ωρωπού».

Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 999,99 KWp στον Δήμο Ωρωπού

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 172855

Κωδικός CPV: 09331200-0

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία -Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 999,99kW στον Δήμο Ωρωπού.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 999,99 KWp στο Δήμο Ωρωπού

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 680.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2022-10-05

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2022-11-11

Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ με Α/Α Συστήματος: 172855.