ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανοικτής διαδικασίας, άνω των ορίων του ν.4412/16, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο:«ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΩΡΩΠΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη αξία 5.400.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΑΑ Συστήματος: 191363

Κωδικός CPV: 45212314-0

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL305 - Ανατολική Αττική

Χρηματοδοτήσεις: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/ΚΑΕ 61.7332.0003

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 6.696.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12-08-2022 10:53:54

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 19-09-2022 16:00:00

Δείτε τα σχετικά αρχεία στο link με αναζήτηση με ΑA Συστήματος 191363.