ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ".

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ", ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 266.152,95 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%   .

Για να δείτε τα έντυπα / έγγραφα  του διαγωνισμού κάντε κλικ εδώ με αναζήτηση  Α/Α Συστήματος: 188303 .

Δείτε τo παρακάτω link:

Υποβολή Αιτήματος Επίσκεψης προς τις ενδιαφερόμενες εταιρείες

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα του διαγωνισμού :

Περίληψη Διακήρυξης

Δακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε word

Οδηγίες ΤΕΥΔ

espd-request-v2 XML