Υπηρεσία Ύδρευσης

Για να δείτε τον καθορισμό Τελών Υδρευσης  από το νέο οικ. έτος κάντε κλικ εδώ


Για να δείτε τον νέο κανονισμό Υδρευσης κάντε κλικ εδώ


Άρθρο1: Αντικείμενο Κανονισμού
Ο Κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

Ο τομέας ύδρευσης παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσα στην Ελλάδα προδιαγραφές.

Αρθρο2: Νομικό Πλαίσιο
Ο κανονισμός εκδίδεται βάσει των άρθρων 75&79 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, και του  άρθρου 15 του Ν.2539/97, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Αρθρο3: Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης
Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.

Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών ανήκουν στην ιδιοκτησία τoυ δήμου μέχρι του υδρομετρητή.

Αρθρο4: Διακοπές Υδροδότησης
1.    Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον,
2.    Η υπηρεσία Ύδρευσης έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμα να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψους του οποίου καθορίζεται σε 100 € ύστερα από απόφαση του Δημάρχου. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δημάρχου.
3.    Αν για οποιαδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο.
4.    Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της, είναι δυνατόν, συμπωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης, η υπηρεσία δεν έχει καμιά ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.
5.    Η οριστική διακοπή της παροχής που έγινε με αίτηση του υδρολήπτη εφόσον έχει γίνει εξόφληση τις μέχρι τότε οφειλές του απαλλάσσει από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης .  Ο Δήμος υποχρεούται όπως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης να πραγματοποιήσει την διακοπή αυτή.
6.    Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης  που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί να διακόπτει την παροχή ύδατος και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
β) για τεχνικούς λόγους (επισκευή του δικτύου και του   υδραγωγείου)
7.    Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές , η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους καταναλωτές. Σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος Σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκάλεσαν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.

Αρθρο5: Ενστάσεις – Επιτροπή Ενστάσεων
1.    Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, μπορεί να υποβάλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του.
2.    Οι ενστάσεις εξετάζονται από τη αρμόδια υπηρεσία ύδρευσης εντός μηνός από την υποβολή τους. Για απάλειψη κάθε αμφισβήτησης θα ελέγχετε από δύο υδραυλικούς του Δήμου και τον αντίστοιχο Αντιδήμαρχο.

Αρθρο6: Έλεγχος – Εργασίες σε υδρευόμενο ακίνητο
 Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό της ύδρευσης, που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των υδρομετρητών, κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται η παροχή.

 Άρθρο7: Ορολογία
1.    Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της Υπηρεσίας Υδρεύσεως.
2.    Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου.

Άρθρο8: Καταχώρηση παροχών
Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες και σε ηλεκτρονικά αρχεία (εάν χρειαστεί για κάποιο διάστημα σε καρτέλες). Με βάση τις καρτέλες και για κάθε παροχή εκδίδεται από τη μηχανογράφηση ατομικός λογαριασμός ύδρευσης που αποστέλλεται στους υδρολήπτες προκειμένου να καταβάλλουν την οφειλή στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο9: Αγωγοί
Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής με ελάχιστη διάμετρο Φ.63.

Άρθρο10: Παροχές – Κατηγορίες παροχών
Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης με διάμετρο    3/4 και πυροσβεστικές διαμέτρου Φ.63. και άνω.

Άρθρο11: Τρόπος Σύνδεσης των παροχών
1.    Οι απλές παροχές αποτελούνται από σωλήνα διαμέτρου φ22 και συνδέονται με τους αγωγούς μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού (ρακορ).
2.    Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις ΜΙΑ (1) η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεται ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (collector). Σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά, ένα υδρόμετρο.

Η σύνδεση δυο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η Υπηρεσία Υδρεύσεως, επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 300.00€ μετά από απόφαση του Δημάρχου εφόσον δε συμμορφωθεί.

3.    Ο τύπος των υδρομέτρων καθορίζεται από τον Δήμο και τοποθετούνται με μέριμνα του δήμου. Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής (βάνα) και ανεπίστροφη βαλβίδα.

4.    Οποιαδήποτε  επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην ανατροπή ή στην παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκόμενου ύδατος ή στην διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητας συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη, εκτός της προβλεπόμενης ποινικής δίωξης, και προστίμου ίσου με το 10πλασιο του μέσου όρου κατανάλωσης των δυο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης, ή της τελευταίας περιόδου καταμέτρησης αν δεν υπάρχει προηγούμενη ή 300.00€ αν δεν υπάρχει καμία καταμέτρηση.

Άρθρο12:  Θέση Παροχών
1.    Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα και κατακόρυφα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται σε ανοικτά προκήπια, κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, στοές κλπ, ή και στο πεζοδρόμιο μπροστά από την πρόσοψη του ακινήτου, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία Υδρεύσεως.
2.    Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.
3.    Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
Άρθρο13: Διάμετρος παροχών και μετρητών
Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα φ22 και διάμετρο οπής από 10-12 χιλ. και συνοδεύεται με μετρητή ½’’μήκους 15 cm.
Άρθρο14: Ακίνητα εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου
Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου μπορούν να υδροδοτηθούν εφόσον προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής) και στοιχεία και καταβληθούν τα απαιτούμενα ποσά.

Άρθρο15: Προεκτάσεις Αγωγών
Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

Άρθρο16: Ακίνητα Εκτός Εγκεκριμένου Σχεδίου.
1.    Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ΩΡΩΠΟΥ.
2.    Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα νομιμότητας του προς ύδρευση ακινήτου (Συμβόλαιο και νομιμοποίηση αυθαιρέτου).
3.    Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή).
4.    Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισμού, χαρακτηριζόμενα σαν τέτοια με απόφαση του δημάρχου. Η κατ’ εξαίρεση παρά την ύπαρξη εμποδίων, ύδρευση των ακινήτων αυτών είναι δυνατή με απόφαση του Δημάρχου.
5.    Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή  γίνεται προέκταση του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση γίνεται με δαπάνη του αιτούντα υδρολήπτη. Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια βεβαιώνεται δήμαρχο.

Άρθρο17: Μεταφορές
1.    Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ’ αυτό.
2.    Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό. 

Άρθρο18: Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις
1. Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης βαρύνει τον υδρολήπτη.
2. Το κόστος της μεταφοράς ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον υδρολήπτη  και γίνεται με ευθύνη του και ελέγχεται από την Υπηρεσία Ύδρευσης που υποχρεωτικά πρέπει να ενημερώσει

Άρθρο19: Μετατοπίσεις Παροχών
1. Η Υπηρεσία Υδρεύσεως έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της εκθέτει σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του υδρολήπτη.
Άρθρο20: Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
1. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων πέρα του υδρομετρητή (προς την πλευρά του ακινήτου) ευθύνεται ο υδρολήπτης. Η Υπηρεσία Ύδρευσης ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι τον υδρομετρητή.
2. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα εύκαμπτου υλικού, προκειμένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις. Η Υπηρεσία υδρεύσεως δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισμούς τοποθέτησης – αφαίρεσης του υδρομέτρου.
3. Η Υπηρεσία δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατόν σημείο προς το μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του και βαλβίδα ανεπίστροφης.
4. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμ. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας .
5. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων, λεβήτων συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κλπ με τους σωλήνες ύδρευσης. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης ( ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή του νερού, λόγω π.χ. υπερθερμάνσεως. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
6. Απαγορεύεται ρητά η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες ανεπίστροφης ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.

Άρθρο 21: Μετρητές
1. Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή, (υδρόμετρο) που πρέπει  να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς και αποτελεί ιδιοκτησία του καταναλωτή.
2. Αφαίρεση του υδρομέτρου απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεση και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Άρθρο 22:
1. Όποιος επιθυμεί να υδροδοτηθεί, συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την υπηρεσία, και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κ.λ.π.) το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές  ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες κλπ)
2. Για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους αίτηση στο τμήμα ύδρευσης.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος μπορεί να ικανοποιεί το αίτημα.

Σε περίπτωση μεταβίβασης (πώλησης) του ακινήτου που υδροδοτείται  από το Δήμο, καθίστανται ληξιπρόθεσμες  και απαιτητές όλες οι οφειλές από κατανάλωση νερού ή άλλα τέλη ύδρευσης με ευθύνη για ολόκληρη την οφειλή  του κάθε φορά  κυρίου ή νομέα του ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή  υποχρεούται  ο ιδιοκτήτης  να ενημερώνει  το Δήμο εγκαίρως για την αλλαγή που πρόκειται  να γίνει με αίτηση  στην οποία  θα αναφέρονται πλήρη στοιχεία του  νέου ιδιοκτήτη  και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του.

Σε αντίθετη περίπτωση  ο Δήμο διακόπτει  την παροχή υδροδότησης  με τις στα προηγούμενα άρθρα  οριζόμενες συνέπειες.

Άρθρο 23: Εκτέλεση Εργασιών
1. Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, διάτρηση του κεντρικού αγωγού γίνονται μόνο από τους τεχνικούς της Υπηρεσίας Υδρεύσεως.
2. Οι σωλήνες ύδρευσης θα έχουν διάμετρο.  α) Τα εξαρτήματα ¾ β)Οι σωλήνες Φ22 (τουμποραμα).

Άρθρο 24: Δικαιολογητικά
Για την  σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται: 
α) Η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας με την απαιτούμενη από το νόμο αυτοψία εκ μέρους της αρμόδιας  υπηρεσίας.
β) για την πρόσκαιρη υδροδότηση επαγγελματικών ή άλλων εγκαταστάσεων (λουναπαρκ, τσίρκο και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες) καθώς και για την υδροδότηση μη δομημένων ακινήτων (γήπεδα, αγροτεμάχια κ.λπ.) προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα.

2. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του φρεατίου και την προστασία της παροχής.

3. Απαγορεύεται ρητά το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο εκτός από τους υπαλλήλους της υδρεύσεως καθώς και κάθε επέμβαση σ’ αυτό ή τον κρουνό υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Υδρεύσεως προβαίνει αμέσως σε επιθεώρηση της παροχέτευσης για την εξακρίβωση τυχόν ζημιών.  Η  δαπάνη για την αποκατάσταση των τυχόν ζημιών εισπράττεται με τον επόμενο λογαριασμό, επιβάλλεται δε πρόστιμο το ύψος του οποίου είναι 100.00€.        

Άρθρο 25: Δικαιώματα Σύνδεσης
Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο ταμείο του Δήμου το δικαίωμα σύνδεσης εντός σχεδίου ανέρχεται σε 400.00€ και εκτός σχεδίου σε 600.00€.

Η δαπάνη των υλικών σύνδεση της παροχής εν γένει βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Οι εργασίες σύνδεσης εκτελούνται από την υπηρεσία ύδρευσης.

Άρθρο 26: Αυθαίρετη σύνδεση
Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του Δήμου και την προκαταβολή του δικαιώματος ύδρευσης, επιβάλλεται  σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο 5000€ και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στο Δήμο. Ποινική ευθύνη επίσης έχει και ο υδραυλικός που έκανε τη σύνδεση.

Άρθρο 27: Δαπάνη προέκτασης
Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, εντός και εκτός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολάβο από την Υπηρεσία Υδρεύσεως και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους εξυπηρετούμενους υδρολήπτες. Το τμήμα του αγωγού, που τοποθετείται, περιέχεται στην κυριότητα της Υπηρεσίας Υδρεύσεως, που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε καμία περίπτωση  δε γίνεται  με δαπάνη του Δήμου εκτός και αν πρόκειται να υδροδοτηθεί αναγνωρισμένος οικισμός που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως.

Άρθρο 28: Ματαίωση εγκατάστασης της παροχής κ.λ.π.                      
Αν ο αιτών έχει προκαταβάλλει το δικαίωμα σύνδεσης τη δαπάνη προέκτασης και γενικά εκτέλεσης εργασιών και ζητήσει ματαίωση του έργου, επιστρέφονται υπό όρους τα καταβληθέντα ποσά.

Άρθρο 29: Διακοπή-Αφαίρεση Παροχών Επανασύνδεση
Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:
Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και εφόσον έχει εξοφλήσει τις μέχρι τότε υποχρεώσεις του. Μετά την παρέλευση ενός έτους από την διακοπή της σύνδεσης χάνεται και το δικαίωμα της παροχής οριστικά για το ακίνητο. Γίνεται δε από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ύδρευσης. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος επανασύνδεση που καθορίζεται σε 100.00 €.

Άρθρο 30: Επισκευή και συντήρηση του δικτύου Ύδρευσης
Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το Δήμο ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες.

Άρθρο 31: Ανώτατα όρια κατανάλωσης
Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού είναι κλιμακωτή και καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 32: Κατηγορίες Τιμολογίων
Οι κατηγορίες των τιμολογίων ορίζονται με απόφαση του ΔΣ και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.

Άρθρο 33: Υποχρεώσεις Υδρολήπτη
Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει πέραν της αξίας του παγίου και την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού. Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία που καθορίζεται στο έντυπο του λογαριασμού και στα γραφεία που αναφέρει το έντυπο αυτό.

Σε περίπτωση μη πληρωμής μετά το πέρας της προθεσμίας διακόπτεται η παροχή νερού. Η υπηρεσία υδρεύσεως δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύψουν από τη διακοπή υδροδότησης. Από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας και μέχρι την εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τον εκάστοτε νόμιμο τόκο.

2.    Αν υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή ύδρευσης με απόφαση δημάρχου χρεώνεται με πρόστιμο 1.000.00€, μπορεί δε να προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση ου Υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα.

Άρθρο 34: Καταμέτρηση υδρομέτρων
1.    Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους ανά εξάμηνο, αλλά και έκτατα όταν κριθεί αναγκαίο.
2.    Οι αναφερόμενες στο μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.

Άρθρο 35: Τέλη Ύδρευσης- Συντήρηση Δικτύου
Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και την εν γένει βελτιώσει της υπηρεσίας αυτής. Οι ιεροί ναοί και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσσονται από το τέλος ύδρευσης βάσει του Νόμου 1080/80.

Άρθρο 36: Εμφανής διαρροή εσωτερικών εγκαταστάσεων
Η Υπηρεσία Υδρεύσεως δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής  οφείλεται σε εμφανή διαρροή ή όχι από βλάβη ή άλλη αιτία των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το υδρόμετρο.

Άρθρο 37: Στάσιμο υδρόμετρο
Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά ( στάσιμο υδρόμετρο), ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση των αντιστοίχων περιόδων των προηγουμένων ετών κατά μέσω όρο, αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την κατανάλωση της αμέσως προηγούμενης της βλάβης περιόδου.O υδρομετρητής πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα σε περίπτωση μη έγκαιρης αντικατάστασης θα χρεώνεται με την διπλή κατανάλωση.

Άρθρο 38: Καλυμμένο υδρόμετρο
Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λ.π ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση των ενδείξεων του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρις ότου ελευθερωθεί ο μετρητής και ληφθεί η πραγματική ένδειξη ίσης με την ετήσια κατανάλωση της προηγούμενης ή της επόμενης αντίστοιχης περιόδου. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, αλλιώς διακόπτεται η παροχή χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Άρθρο 39: Αντικατάσταση Υδρομέτρου
Σε περίπτωση καταστροφής του υδρομέτρου ή αδυναμίας επισκευής του η Υπηρεσία Υδρεύσεως ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας προσκομίσει νέο υδρόμετρο. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η υπηρεσία  χρεώνει τον υδρολήπτη με πρόστιμο 100.00€

Άρθρο 40: Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών
Οι ανάγκες για την κατανάλωση του νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται. Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφόσον απομένει πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την υδροδότηση βιομηχανιών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, κ.λ.π.

Άρθρο 41: Υπεύθυνοι έναντι της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
Για τις κάθε είδους οφειλές προς την υπηρεσία Υδρεύσεως ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον έκαστος, ο εκάστοτε υδρολήπτης ή ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου.

Άρθρο 42: Λαθραίες Υδρεύσεις – Παράνομη Εμπορία Νερού – Εμπορία Νερού Απαγορεύσεις.
1.    Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού, τιμωρείται δε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλεται πρόστιμο 1000.00€.
2.    Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων και θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα του νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο καταμέτρησης και εάν δεν υπάρχει προηγούμενη με την επόμενη.
3.    Απαγορεύεται απόλυτα, η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου, χωρίς τοποθέτηση ίδιου μετρητή, καθώς επίσης και η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου. Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή παροχής ύδατος και πρόστιμο μέχρι1.000.00€

Άρθρο 43: Ιδιωτικά δίκτυα
Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίσταται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

Άρθρο 44: Παράνομη χορήγηση νερού – εμπορία νερού.
1.    Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου και η εμπορία νερού, εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του δημάρχου. Στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιεί αυτόν που χορήγει ή εμπορεύεται το νερό, να παύσει την χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο μέχρι 2.000.00€
2.    Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση διακόπτει την παροχή, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων.
Άρθρο 45: Άλλες απαγορεύσεις
Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη ή του υδραυλικού στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υδρεύσεως (υδρόμετρα – παροχές – φρεάτια – αγωγούς κ.λ.π). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη τους βαρύνει. Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγράφων των ενδείξεων αποτελεί κλοπή και επιβάλλεται πρόστιμο 2.000.00€.

Άρθρο 46: Υγειονομικός έλεγχος του νερού
Ο δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.

Άρθρο 47:Τροποποίηση του Κανονισμού
Ο κανονισμός όπως και τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τα τέλη Ύδρευσης τροποποιούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 48: Κυρώσεις
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του Ποινικού Κώδικα.


Σύνδεση νέας Παροχής

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ή ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.
 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
 3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
 5. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Π. Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ).
 6. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ.
 7. ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
 8. ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΔΗΜΟΣ).

Εντυπο αίτησης νέας παροχής

Αλλαγή ονόματος στους λογαριασμούς Ύδρευσης

 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ή ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
 3. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
 4. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ).
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ).
 6. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Π. Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ).
 7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
 8. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ.
 9. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΔΗΜΟΣ).

Εντυπο αλλαγή ονόματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

 1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ.
 3. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ Κ.Ε.Π. Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ).
 4. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ).
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ).
 6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
 7. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ.
 8. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (ΔΗΜΟΣ).

Εντυπο αίτησης διακοπής


Κεντρικό Μενού

rapid_12_21_1

kep_ygeiasbanner_2021

coronoios

covid_24_09

banner_kdvm

logo_greece_2021

logo_eddyppy

farmakeio

adespota_2020

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

apostille

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας