Δημοτολόγιο

Υπηρεσία Δημοτολογίου Δήμου Ωρωπού
πρ. Κοινοτικό Κατάστημα Μαλακάσας
Τηλ: 22950 98296
Φαξ: 22950 98596

Μεταδημότευση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στην εν λόγω Διεύθυνση είναι τα παρακάτω:

Για έγγαμους

 1. Αιτήσεις και των δύο ενδιαφερόμενων (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης) ή αν υπάρχουν και ενήλικα παιδιά, αιτήσεις και αυτών μαζί με σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που μεταδημοτεύουν (Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται για αμφότερους τους συζύγους, ο βαθμός γάμου, τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου, καθώς και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Στην περίπτωση που δεν αναφέρονται τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου και ο Βαθμός Γάμου, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος).
 3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία του εκκαθαριστικού των δυο προηγούμενων ετών και πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ. Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο.
 4. Βεβαίωση περί τουλάχιστον διετούς μόνιμης κατοικίας από το αρμόδιο Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας περιοχής όπου οι ενδιαφερόμενοι κατοικούν. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να είναι μία για το σύζυγο και τη σύζυγο, ξεχωριστή όμως για κάθε ενήλικο παιδί. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο αντίστοιχο Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.

Για άγαμους

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης)
 2. Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου - με πλήρη στοιχεία - από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός ανήκει (Μητρώο Αρρένων, ακριβή ημερομηνία γέννησης, θρήσκευμα, χρόνος και τρόπος κτήσεως Ελληνικής Ιθαγένειας)
 3. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία του εκκαθαριστικού των δυο προηγούμενων ετών και πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ. Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο.

Για διαζευγμένους

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης).
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός μεταδημοτεύει (Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρεται, ο βαθμός γάμου, τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου, καθώς και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε να αναφέρεται η λύση του γάμου, τόσο η πολιτική όσο και η θρησκευτική, εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός. Όταν ο γάμος είναι πολιτικός, απαιτείται μόνο η πολιτική του λύση με δικαστική απόφαση, η οποία όμως απαραίτητα θα πρέπει να έχει γίνει αμετάκλητη. Στην περίπτωση που δεν αναφέρονται τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου και η λύση του γάμου στο πιστοποιητικό, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος, με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του γάμου).
 3. Εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημότης του Δήμου μας και δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά μόνον και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα Ονομαστική Μερίδα, λόγω διαζυγίου. Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συνεναιτικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ' αντιδικία.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία του εκκαθαριστικού των δυο προηγούμενων ετών και πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ. Τα αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα του ενδιαφερομένου
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986, μόνον όταν ο ενδιαφερόμενος ζητά να πιστοποιηθεί πρόσθετο στοιχείο το οποίο δεν προκύπτει από το Δημοτολόγιο (π.χ αν μια χήρα από το θάνατο του συζύγου της διατελεί ακόμα σε χηρεία, αγαμία ενήλικων ατόμων, κ.λ.π.)
 3. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει το λόγο για τον οποίο ζητά το εν λόγω πιστοποιητικό (π.χ απαλλαγή πρώτης κατοικίας, χορήγηση δανείου, πρόσληψη στο Δημόσιο, κ.λ.π.)

Στην κατηγορία των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, συμπεριλαμβάνονται τα πιστοποιητικά εντοπιότητας που εκδίδονται κυρίως για τους εκπαιδευτικούς για μοριοδότηση στην μετάθεση τους και για τους υποψήφιους σε προκήρυξη διαγωνισμών και τα πιστοποιητικά συντηρήσεως μελών, που εκδίδονται κυρίως για τους εργαζόμενους στην Αλλοδαπή. Για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών ζητούνται πρόσθετα στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο (απόκομμα συντάξεως του συντηρούντος, αποδείξεις ενοικίων, κ.λ.π.)

Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

Η έκδοση ενός πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών, χορηγείται μετά το θάνατο κάποιου ατόμου, για διευθέτηση των περιουσιακών στοιχείων του αποθανόντος και δικαιούται να το ζητήσει μόνο ο πλησιέστερος συγγενής. Ο πλησιέστερος συγγενής αποκλείει τον απώτερο. Δηλαδή αν ζητήσει ο πλησιέστερος συγγενής πιστοποιητικό, δεν δικαιούται να ζητήσει το πιστοποιητικό αυτό άλλος συγγενής.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Κατά περίπτωση μπορούν να ζητηθούν εκτός των κάτωθι και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία.

 1. Αίτηση και ταυτότητα του ενδιαφερομένου.
 2. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986, που συντάσσεται από δύο μάρτυρες που γνώριζαν τον αποθανόντα και θα έρθουν στο Δήμο με την ταυτότητα τους.

Οι κληρονόμοι του αποθανόντος πρέπει να αναφέρονται όλοι στην οικογενειακή μερίδα αυτού.

Πολιτογράφηση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στην εν λόγω Διεύθυνση, είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών - Διεύθυνση Ιθαγένειας, δια του Δημάρχου (σχετικό έντυπο υπάρχει στην Υπηρεσία).
 2. Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη.
 3. Δύο (2) μάρτυρες Έλληνες με τις ταυτότητές τους (όχι συγγενείς).
 4. Παράβολο ύψους 1.467,35 € (εξαιρούνται οι Ομογενείς).
 5. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, επικυρωμένο από δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών (όλες οι σφραγισμένες και γραμμένες σελίδες). Μετάφραση του διαβατηρίου από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο, εφόσον δεν είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.
 6. Άδεια παραμονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης παραμονής του στη Χώρα (που να μην έχει λήξει) και απλή φωτοτυπία του.
 7. Πιστοποιητικό γέννησης ή βάπτισης. Το ξενόγλωσσο κείμενο σφραγισμένο με σφραγίδα Χάγης (Apostille) - για τα κράτη που είναι στη Συνθήκη της Χάγης. Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο πιστοποιητικό από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας έκδοσης και εν συνεχεία επίσημη μετάφραση του κειμένου μόνο από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
 8. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους, επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύει ότι η διεύθυνση κατοικίας είναι στον Ωρωπό.
 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (για όσους είναι έγγαμοι με Έλληνα ή με Ελληνίδα).

Καθορισμός Ιθαγένειας

Κατοίκων εξωτερικού

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Ελληνικών Προξενικών ή Ξένων Διαβατηρίων για όλα τα άτομα, για τα οποία ζητείται καθορισμός Ιθαγένειας (τα φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων θα περιλαμβάνουν όλες τις σελίδες του πρωτότυπου Διαβατηρίου, πλην των λευκών).
 2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ισχυρής άδειας παραμονής για τους ενήλικες που είναι κάτοχοι μόνο ξένων διαβατηρίων (εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα).
 3. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως (για όλα τα μέλη της οικογένειας).
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των ιδίων (εφόσον είναι έγγαμοι).
 5. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών.
 6. Πιστοποιητικά εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια των γονέων του αιτούντος (και, εφόσον αυτοί δεν είναι γραμμένοι, των παππούδων).
 7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (και παππούδων αν οι γονείς δεν είναι γραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια).
 8. Πιστοποιητικά εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του ή της συζύγου (για τους έγγαμους).

Κατά περίπτωση θα υποβάλλεται κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα χρειασθεί, όπως αντίγραφα δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, λύσεως γάμου, αναγνώριση παιδιού, απόφαση του Υπουργείου περί καθορισμού ή ανάκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας των γονέων του αιτούντος.

Οι κάτοικοι εξωτερικού δύνανται να καταθέτουν τα ως άνω δικαιολογητικά στα Ελληνικά Προξενεία του τόπου διαμονής τους.

Για άρρενες

Για τους άρρενες κατοίκους εξωτερικού που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και είναι αδήλωτοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό της Ελληνικής Ιθαγένειάς τους είναι η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Η περιγραφή της απαραίτητης διαδικασίας που πρέπει να λάβει χώρα προκειμένου να γίνει εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων ενός Αδήλωτου, για να αποκτήσει κατόπιν την Ελληνική Ιθαγένεια, γίνεται στην επιλογή εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων στις παραγράφους με τίτλους Εγγραφή Ενήλικου Αδήλωτου και Εγγραφή Ανήλικου Αδήλωτου.

Με την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, η Ελληνική ιθαγένεια αποκτάται αυτόματα

Παλινοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Για άγαμους
 1. Άδεια Παραμονής (1 φορά).
 2. Διαβατήριο (1 φορά για γυναίκες, 2 φορές για άντρες).
 3. Διαβατήριο εσωτερικού, αν υπάρχει.
 4. Διαβατήριο στρατού για τους άντρες, αν υπάρχει.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης των ιδίων και βαπτιστικά (2 φορές).
 6. Γάμος γονέων (γεννημένοι πριν από το 1930 με υπεύθυνη δήλωση - γεννημένοι μετά το 1930 με πιστοποιητικό γάμου).
 7. Πιστοποιητικό γέννησης του πατέρα τους.
 8. Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας τους.
 9. Μισθωτήριο Συμβόλαιο, επικυρωμένο από την Εφορία.
 10. Υπεύθυνη δήλωση για γάμο παππούδων, εφόσον οι γονείς τους είναι γεννημένοι μετά το 1930.

Τα πιστοποιητικά τα ξενόγλωσσα επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης ή από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η μετάφραση των πιστοποιητικών επικυρωμένη από Δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, συμπληρωματικά, Καθορισμός Ιθαγένειας και πιστοποιητικό γέννησης για όποιο μέλος της οικογένειας έχει ταυτότητα.

Για έγγαμους
 1. Άδεια Παραμονής (1 φορά).
 2. Διαβατήριο (1 φορά για γυναίκες, 2 φορές για άντρες).
 3. Διαβατήριο εσωτερικού, αν υπάρχει.
 4. Διαβατήριο στρατού για τους άντρες, αν υπάρχει.
 5. Πιστοποιητικό γάμου των ιδίων (θρησκευτικού, πολιτικού).
 6. Πιστοποιητικό γέννησης των ιδίων και βαπτιστικά.
 7. Πιστοποιητικό γέννησης των παιδιών και βαπτιστικά.
 8. Γάμος γονέων και των δύο συζύγων (γεννημένοι πριν από το 1930 με υπεύθυνη δήλωση - γεννημένοι μετά το 1930 με πιστοποιητικό γάμου).
 9. Πιστοποιητικό γέννησης του πατέρα και των δύο συζύγων.
 10. Πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας και των δύο συζύγων.
 11. Μισθωτήριο Συμβόλαιο, επικυρωμένο από την Εφορία.
 12. Υπεύθυνη δήλωση για γάμο παππούδων και για τους δύο συζύγους, εφόσον οι γονείς τους είναι γεννημένοι μετά το 1930.

Τα πιστοποιητικά τα ξενόγλωσσα επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης ή από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Η μετάφραση των πιστοποιητικών επικυρωμένη από Δικηγόρο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσης, συμπληρωματικά, Καθορισμός Ιθαγένειας και πιστοποιητικό γέννησης για όποιο μέλος της οικογένειας έχει ταυτότητα.

Πιστοποιητικά Εγγραφής στο Δημοτολόγιο

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει την ταυτότητά του και να καταθέσει αίτηση, όπου θα αναφέρει την Υπηρεσία όπου θα κατατεθεί το πιστοποιητικό.

Τα περισσότερα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά έχουν αντικατασταθεί με τη χρήση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου ταυτότητας, σύμφωνα με το νόμο 1599/86 και το νόμο 2690/99.

Τα πιστοποιητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο αποστέλλονται υπηρεσιακά και στη Διεύθυνση του ενδιαφερομένου εφόσον αυτός το ζητήσει μέσω τηλεφωνικής αιτήσεώς του στο 1502 του ΟΤΕ ή από ΚΕΠ.

Νέα Οικογενειακή Μερίδα

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω γάμου είναι:

 1. Αίτηση (υπάρχει στην Υπηρεσία).
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 3. Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν είναι δημότης μας, απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό γέννησής του για ενδεικτική εγγραφή ή μεταδημότευση (ανάλογα με την επιλογή του ενδιαφερομένου) στο Δήμο.
 4. Στην περίπτωση που ο μη δημότης σύζυγος έχει τελέσει και άλλον/άλλους γάμους, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία σύστασης - λύσης των προηγούμενων γάμων του.

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω διαζυγίου είναι:

 1. Αίτηση (υπάρχει στην Υπηρεσία).
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του Γάμου (Δικαστική Απόφαση και Διαζευκτήριο εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός).
 3. Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συνεναιτικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ' αντιδικία.

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται και για άλλες αιτίες (π.χ. απόκτηση εκτός γάμου τέκνου (αίτηση), υιοθεσία τέκνου κ.α.). Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται προτιμότερο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης.

Κεντρικό Μενού

programma_2019_kedo

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας